Zmień dane w CEIDG inaczej usuną firmę z ewidencji! 19 maja upływa termin

uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o numer PESEL. Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco! Uzupełnij dane CEIDG o PESEL Obowiązek uzupełnienia danych o numer PESEL oraz konsekwencje jego niedopełnienia wynikają z art. 61 nadal obowiązującej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893)

Informacja o tym, czy dane dotyczące działalności gospodarczej zostały uzupełnione o numer PESEL nie są widoczne w ogólnodostępnym, jawnym rejestrze CEIDG. Gdzie zaktualizować dane firmy w CEIDG?
Należy je zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr:
osobiście,
telefonicznie
za pomocą platformy EPUAP poprzez subkonto CEIDG i,
w razie potrzeby, uzupełnić. Przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią danych, nie będą mogli dalej wykonywać działalności gospodarczej.

Zostaną wykreśleni z rejestru. CEIDG wykreśli działalność gospodarczą, jeśli dane nie zostaną uzupełnione do 19 maja Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Kategoria: Slideshow
Odsłony: 693

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku