Zasadnicza Szkoła Izby Rzemieślniczej w Rybniku
ul. 3 Maja 18 
44-200 Rybnik
tel. 32 440 76 50
dyr. Czesław Lapczyk
strona internetowa: www.zsz.rybnik.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła powstała 1 września 2009 i posiada swoją siedzibę w Rybniku przy ulicy 3-Maja 18

Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku

Przy Izbie Rzemieślniczej został powołany Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia, który wspiera i pomaga pracodawcom uzyskać niezbędne certyfikaty do prowadzenia działalności gospodarczej. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku organizuje wszystkie kursy obligatoryjne oraz inne według potrzeb zakładów rzemieślniczych. Przeprowadzamy kursy dla uczniów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej celem dopuszczenia ich do egzaminu czeladniczego.

Nabór do klas pierwszych będzie odbywał się drogą elektroniczną.


Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to:


• j. polski
• j. obcy
• matematyka
• informatyka


Dodatkowo można otrzymać ( do 6 punków ) za osiągnięcia indywidualne i zespołowe w konkursach sportowych, artystycznych i technicznych na szczeblu rejonu.

Ilość miejsc średnio w klasach od 15 do 25

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2012r. (dotyczy uczniów – pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych , którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808).


W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

Otwieramy nabór do klas w zawodach:

 

• mechanik pojazdów samochodowych
• lakiernik
• fryzjer
• elektryk
• blacharz samochodowy
• piekarz
• cukiernik
• stolarz
• złotnik-jubiler
• sprzedawca
• fotograf
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Super User
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 211

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku