localisation micro iphone 5 Télécharger logiciel pirater telephone portable Espionner Espionner un portable gratuitement a distance Logiciel ecoute Espionnage sms telephone portable Comment Meilleur Cydia meilleur Logiciel espion au travail Télécharger logiciel despionnage de téléphone Comment Logiciel surveillance telephone mobile Écoute téléphonique avocat Comment supprimer logiciel espion iphone 8 Logiciel read more Micro espion dans telephone fixe Localiser iphone apple Mouchard Nettoyer ordinateur Peut on pirater un iphone X Localiser un Application micro espion iphone Logiciel espion visit web page link read more learn more here Surveiller le tel de sa femme go here Logiciel espion iphone 7 a distance Comment pirater un telephone samsung note 7 Logiciel de localisation sur carte gratuit Logiciel espion Espionnage mobile Logiciel Application root android 7.5 see more Impossible Camera espion iphone 7 Get application root in mvc Localiser un iphone a letranger Localiser une personne avec son numero de mobile Retrouver facture achat mobile bouygues The gps Monitoring Application for mobile phone como Cech Rybnik

O NAS

Historia Cechu

Historia Cechu.

Od najdawniejszych czasów właśnie od rzemiosła zaczynało się gospodarowanie wszędzie tam, gdzie powstawały bądź odradzały się skupiska ludności. Rzemiosło rozwijało się już w okresie wczesnopiastowskim, kiedy to zaczęły się wyodrębniać grupy ludzi zajmujących się wyrobem produktów, dający im osobny zawód. Specjalizowanie się w tych zawodach równało się narodzinom rzemiosła. Do najstarszych rzemiosł należało kowalstwo i hutnictwo. Potem wyodrębnili się bednarze, garncarze, piekarze, piwowarzy, tkacze, grabarze, szewcy i krawcy. Cechą charakterystyczną pierwszego okresu funkcjonowania rzemiosła była produkcja przede wszystkim na potrzeby rodziny i sąsiadów. Wraz z utrwaleniem się na ziemiach polskich stosunków feudalnych zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze. Ludność zamieszkała w poszczególnych wsiach specjalizowała się w jednej gałęzi produkcji na potrzeby feudała. W okresie między X a XIII wiekiem następowało stopniowe oddzielanie się rzemiosła od pracy na roli, co oznaczało dla rzemieślników konieczność przejścia z pracy na wsi do wytwórczości miejskiej. W powstających wówczas miastach rzemieślnicy od początku stanowili wyróżniającą się grupę ludzi, dążącą do zespolenia się w obronie wspólnych interesów. Wiek XIII to początek zakładania miast na prawie ułanieckim. Od tego czasu notuje się zakładanie pierwszych zgromadzeń poszczególnych specjalności rzemieślniczych - nazywanych cechami od niemieckiego słowa "zeichen" czyli znak, gdyż każdy z powstających cechów wyróżniał się stosowanym znakiem kojarzącym się z wykonywanym przez jego członków zawodem. Zorganizowanie się w cechach powodowało pewną przewagę rzemieślników nad pozostałymi grupami społecznymi. Działalność cechu uzależniona była od uzyskania statutu zatwierdzonego przez magistrat lub przez króla. Statut obowiązywał wszystkich członków cechu i normował całokształt stosunków cechowych, nie pomijając niemal żadnej dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Określał prawa i obowiązki członków, regulował stosunki pomiędzy mistrzami z czeladnikami i uczniami. Przepisy cechowe zmierzały do zapewnienia wszystkim mistrzom jednakowych szans pracy i podobnych warunków bytowych. Ich nieprzestrzeganie groziło usunięciem z cechu i uniemożliwieniem wykonywania zawodu. Obok podstawowej działalności gospodarczej cechy pełniły szereg funkcji społecznych i kulturotwórczych. kulturotwórczych rozwoju historycznym cechy przekształciły się w związki przymusowe rzemieślników tego samego lub pokrewnego zawodu. Organizacje cechowe przetrwały w nie zmienionych warunkach organizacyjnych aż do XVIII wieku, kiedy to nastąpił zastój, zastój następnie upadek rzemiosła spowodowany rozwojem przemysłu i załamaniem się monopolu rzemiosła. U schyłku I Rzeczypospolitej - tuż przed rozbiorami - podjęta została próba dostosowania statutów cechów i ich działalności do nowych warunków gospodarczych. Złagodzono warunki uzyskiwania tytułu mistrza, a rzemiosło uznano za stan zanikający. Lecz w okresie zaborów zaczęły się pojawiać pierwsze próby utworzenia okręgowego, a nawet centralnego przedstawicielstwa rzemiosła.

W połowie XIX wieku następowało powoływanie związków cechów i stowarzyszeń rzemieślniczych. Na początku XX wieku czynione były próby powoływania naczelnych organizacji rzemiosła, lecz władze zaborowe były temu zdecydowanie przeciwne. Kolejnym ogniwem samorządu rzemiosła polskiego stały się w XX wieku izby rzemieślnicze. Pierwsze Izby Rzemieślnicze powstały 2.04.1900 w Poznaniu oraz 25.04.1900 w Bydgoszczy.

Zaczątkiem Izby Katowickiej był Śląski Związek Samorządowych Rzemieślników powstały po 1918 roku. Do czasu podziałów Górnego Śląska między Niemcy i Polskę rzemiosło śląskie podlegało organizacyjnie niemieckiej Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Niezwłocznie po tym podziale w 1922 roku przystąpiono do organizacji Izby Rzemieślniczej w Katowicach. 7 grudnia 1933 roku ustalono 17 izb rzemieślniczych. W chwili obecnej w Polsce funkcjonują 483 cechy. Wiele z niech szczyci się bogatą historią. Dlatego naszą powinnością - członków cechu rybnickiego - jest być wiernym wartościom, które sprecyzowaliśmy w swojej misji.

 

 

 
ERKAN DOE
Photoshop
Illistration
Photography
HTML

DESIGNER

ERKAN DOE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua.

MURAT DOE
Wordpress
Php
HTML
CSS

WORDPRESS

MURAT DOE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua.

TOLGA DOE
HTML
JS
CSS
UX

DEVELOPER

TOLGA DOE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua.

Aktualności

Bieżące

24 June

GOOD IDEA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt

28 May

AWESOME DESIGN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt

27 May

PERFECT PIXELS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt

26 May

UNIQUE COLORS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt

25 May

EASY EDITABLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku