localisation micro iphone 5 Télécharger logiciel pirater telephone portable Espionner Espionner un portable gratuitement a distance Logiciel ecoute Espionnage sms telephone portable Comment Meilleur Cydia meilleur Logiciel espion au travail Télécharger logiciel despionnage de téléphone Comment Logiciel surveillance telephone mobile Écoute téléphonique avocat Comment supprimer logiciel espion iphone 8 Logiciel read more Micro espion dans telephone fixe Localiser iphone apple Mouchard Nettoyer ordinateur Peut on pirater un iphone X Localiser un Application micro espion iphone Logiciel espion visit web page link read more learn more here Surveiller le tel de sa femme go here Logiciel espion iphone 7 a distance Comment pirater un telephone samsung note 7 Logiciel de localisation sur carte gratuit Logiciel espion Espionnage mobile Logiciel Application root android 7.5 see more Impossible Camera espion iphone 7 Get application root in mvc Localiser un iphone a letranger Localiser une personne avec son numero de mobile Retrouver facture achat mobile bouygues The gps Monitoring Application for mobile phone como Cech Rybnik

Nauka zawodu w rzemiośle:

Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle /Dz. U. 1989 nr 17 poz. 92 ze zm./

Rzemieślnicy obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się działalnością edukacyjną - szkoleniem pracowników młodocianych/uczniów.

Zgodnie z ustawą rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

Rzemieślnicy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są być członkami jednej z organizacji rzemieślniczych: cechu lub izby - art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle.

Przygotowanie zawodowe w rzemiośle realizowane jest na zasadach dualnego systemu kształcenia. Nadzór nad jego przebiegiem sprawuje izba lub cech rzemieślniczy, którego członkiem jest rzemieślnik.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

  1. praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym
  2. teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej/branżowej lub na kursach dokształcających.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana i rejestrowana w biurze Cechu pomiędzy pracodawcą-rzemieślnikiem a uczniem-młodocianym pracownikiem. W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym – dokształcanie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zatrudnianie pracowników młodocianych jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,  Dział IX Zatrudnianie młodocianych.
Szczegółowe zasady odbywania przygotowania zawodowego reguluje między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Organizację praktycznej nauki zawodu oraz kwalifikacje osób szkolących reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Zatrudnianie młodocianych pracowników uregulowane jest również w pozostałych aktach prawnych.

Super User
Kategoria: Akty prawne
Odsłony: 564

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku